"
Klub Mototuristika
 
Piatok, 19. október 2018 [18:44] hod.
meniny má   Kristián
zajtra   Vendelín
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Legislatíva arrow Dočasné vyradenie vozidla z premávky
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Registrácia posádok
Súťaže v roku 2017
Súťaže v roku 2018
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
Náučné chodníky Slovenska
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Dočasné vyradenie vozidla z premávky Tlačiť E-mail
 

 

Za akých podmienok môže byť vozidlo dočasne vyradené z premávky ? V praxi to môže využiť vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla využiť v prípade, že z nejakých dôvodov nebude vozidlo využívať v bežnej cestnej premávke, napr. z dôvodu dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu, dlhodobého pobytu v zahraničí, z dôvodu dedičského konania alebo napr. aj z dôvodu realizácie nákladnejšej opravy vozidla. Vlastník vozidla môže na základe dočasného vyradenia z premávky požiadať aj o vrátenie alikvotnej čiastky povinného zmluvného poistenia poisťovňu, v ktorej má vozidlo poistené.

O dočasnom vyradení vozidla z premávky hovorí § 3  novej vyhlášky 578/2006 Z.z.

(1) Vozidlo sa dočasne vyraďuje z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Písomná žiadosť obsahuje:
 
  a) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
    1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,7) podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
    2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu
  b) značku, obchodný názov, typ/variant/verziu, VIN a evidenčné číslo vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha evidencii8)
  c) presný dátum začiatku a skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
     
     
(2) Prílohou k žiadosti je
  a) overená kópia osvedčenia o evidencii alebo kópia technického osvedčenia vozidla,
  b) kópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla9)
  c) doklad o zaplatení správneho poplatku, alebo kolková známka10)
  d) písomné plnomocenstvo,11) ak o dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách žiada iná osoba ako prevádzkovateľ vozidla.

7) - § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) - § 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)  - § 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
10) - Položka 73 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
11) - § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

Posledná aktualizácia ( Saturday, 12 May 2007 )
 
< predch.   ďalší >
© 2005 - 2018 Mototuristický portál