"
Klub Mototuristika
 
Piatok, 18. 2019 [01:31] hod.
meniny má   Bohdana
zajtra   Drahomíra, Mário
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Legislatíva arrow Pokuty za porušenie PCP v Českej republike
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Registrácia posádok
Súťaže v roku 2017
Súťaže v roku 2018
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
Náučné chodníky Slovenska
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Pokuty za porušenie PCP v Českej republike Tlačiť E-mail
 
Priestupky a postihy za porušenie pravidiel cestnej premávky v Českej republike podľa  § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o priestupkoch v znení zákona  č. 411/2005 Sb a zákona č. 226/2006 Sb.

 
Porušenie predpisov o prevádzke na pozemných komunikáciách
(Priestupok/trestný čin podľa ustanovenia)
Počet bodov Pokuta v správnom konaní (CZK)

(Trest v trestnom konaní)
Zákaz činnosti (ZČ) Bloková pokuta (CZK)
riadenie  motorového vozidla bez platnosti príslušnej  skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia

(§ 22/1 e) bod 1)
(§ 180d trestného zákona)
7 25 000–50 000

Odňatie slobody do 1 roku alebo peňažný trest
1 rok –2 roky

Zákaz činnosti

1 rok –10 rokov

--------
riadenie vozidla v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si vodič privodil použitím alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky

(§22/1c))
§ 201 trestného zákona
7 25 000 – 50 000

Odňatie slobody až do troch rokov
1 - 2 roky --------
odmietnutie vodiča podrobiťsa na výzvu dychovej skúške k zisteniu, či nie je pod vplyvom alkoholu

(§ 22/1d) bod 1)
7 25 000 – 50 000 1 – 2 roky --------
odmietnutie vodiča podrobiť sa na výzvu lekárskemu vyšetreniu k zisteniu, či nie je pod vplyvom alkoholu v prípade, že dychová skúška bola pozitívna, hoci to nebolo spojené nebezpečenstvom pre jeho zdravie


(§22/1d) bod2)

7 25 000 – 50 000 1 rok –2 roky --------
odmietnutie vodiča podrobiť sa na výzvu odbornému lekárskemu vyšetreniu k zisteniu, či nie je pod vplyvom návykovej látky, hoci to nebolo spojené nebezpečenstvom pre jeho zdravie

(§22/1d) bod 3)
7 25 000 – 50 000 1 rok – 2 roky --------
spôsobenie dopravnej nehody porušením povinnosti vodiča pri ktorej došlo k usmrteniu alebo ťažkej ujme na zdraví

§ 224 trestného zákona
7 Odňatie slobody až na 10 rokov 1 rok – 10 rokov --------
pri dopravnej nehode, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k hmotné škode zjavne prevyšujúcej na niektorom z vozidiel účastníkov nehody vrátane prepravovaných vecí alebo na iných vecíach  čiastku 50 000 CZK, bezodkladné nezastavenie vozidla alebo neohlásenie dopravnej nehody policajtovi alebo nedovolené opustenie miesta dopravnej nehody alebo okamžité vrátenie sa  na miesto dopravnej nehody po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody

(§ 22/1k))
7 2 500 – 5 000 1 mesiac – 6  mesiacov(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)

 
--------
riadenie vozidla bezprostredne po požití alkoholu alebo v takej dobe po požití alkoholu, počas ktorej  je vodič ešte pod jeho vplyvom, ak je zistený obsah alkoholu v tele vodiča vyšší ako 0,3 ‰, alebo riadenie vozidla bezprostredne po použitie inej návykovej  látky alebo v takej dobe po použitie inej návykovej  látky, počas ktorej je vodič ešte pod jej  vplyvom

(§ 22/1b))
6 10 000 – 20 000 6 mesiacov -1 rok --------
predchádzanie vozidla v prípadoch, v ktorých je to zákonom zakázané

(§ 22/1f) bod7)
6 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
pri jazde po diaľnici alebo ceste pre  motorové vozidlá otáčanie sa alebo jazda v protismere alebo cúvania v mieste, v ktorom to nie je dovolené

(§ 22/1f) bod10)
6 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
vchádzanie na železničný prejazd v prípadoch, v ktorých je to zakázané

(§ 22/1f) bod9)
6 2 500 – 5 000 1 mesiac–6  mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)

2 500

riadenie motorového vozidla vodičom, ktorému bol zadržaný vodičský preukaz

(§ 22/1e) bod2)
6 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
riadenie vozidla, ktoré je technicky nespôsobilé k premávke na pozemných komunikáciách podľa zvláštneho právneho predpisu tak závažným spôsobom, že bezprostredne ohrozuje ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách

(§ 22/1a) bod1)
5 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
riadenie motorového vozidla bez  platného osvedčenia profesijnej spôsobilosti  vodiča

(§ 22/1e) bod3)
 
5 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
riadenie motorového vozidla bez  platného posudku o zdravotnej spôsobislosti

(§ 22/1e) bod4)
5 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
prekročenie najvyššej dovolené rýchlosti stanovenej zákonom alebo dopravnej značkou o 40 km/h a viac v obci alebo o 50 km/h a viac mimo obec

(§ 22/1f) bod2)
5 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
nezastavení vozidla na signál, ktorý prikazuje vodiči zastaviť vozidlo alebo nezastavení vozidla na pokyn "Stoj" daný pri riadení premávke na pozemných komunikáciách osobou oprávnenou k riadenie tejto  premávky

(§ 22/1f) bod5)
5 2 500 – 5 000 1 mesiac – 6 mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
pri riadení vozidla neumožnenie  chodcovi  na prechodu pre chodcov nerušený a bezpečný prechod  vozovky

(§ 22/1f bod 6)
 
4 2 500 – 5 000 1 mesiac – 6 mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
pri riadenie vozidla ohrozenie chodca prechádzajúceho  pozemnou komunikáciou, na ktorú vodič odbočuje

(§ 22/1f bod 6)
4 2 500 – 5 000 1 mesiac – 6 mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
ohrozenie chodca pri odbočovaní s vozidlom na miesto ležiace mimo pozemnej komunikácie, pri vchádzaní na pozemnú komunikáciu alebo pri otáčaní a cúvaní

(§ 22/1f ) bod 6)
4 2 500 – 5 000 1 mesiac – 6 mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
nedanie prednosti v jazde v prípadoch, v ktorých je vodič povinný dať prednosť v jazde

(§ 22/1f) bod8)
4 2 500 – 5 000 1 mesiac–6 mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
prekročenie najdlhšej prípustnej doby  riadenia alebo nedodržanie stanovené bezpečnostnej  prestávky v riadení vozidla podľa zákona č. 475/2001 Sb.

(§ 23/1s)
4 do 10 000 6  mesiacov- 1 rok --------
riadenie vozidla, ktoré nie je zaregistrované  v registri cestných vozidiel, pričom tejto registrácii podľa zvláštneho právneho predpisu2) podlieha

(§22/1a)bod2)
4 5 000 - 10 000 6  mesiacov– 1 rok --------
riadenie vozidla, ktoré používa inú registrační značku, ako tú,  ktorá bola vozidlu pridelená

(§ 22/1a) bod3)
4 5 000 – 10 000 6 mesiacov -1 rok --------
pri dopravnej nehode, pri ktorej bola spôsobená na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí  alebo na iných veciach hmotná škoda nižšia ako 50 000 CZK, okamžité nezastavenie vozidla a preukázanie  totožnosti navzájom vrátane oznámenia  údajov o vozidle alebo neohlásení dopravnej nehody policajtovi alebo nedovolené opustenie miesta  dopravnej nehody alebo okamžité nevrátenie sa na miesto dopravnej nehody po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody

(§ 22/1 j))
3 2 500 - 5 000

 
1 mesiac–6  mesiacov(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku) do 1 000
držanie telefónneho prístroja  alebo iného hovorového alebo záznamového zariadenia v ruke alebo iným spôsobom pri riadení vozidla

(§ 22/1f) bod1)
3 1 500 – 2 500   1 000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti stanovené zákonom alebo dopravnej značkou o 20 km/h a viac v obci alebo o 30 km/h a viac mimo obec

(§ 22/1f) bod3)
3 2 500 – 5 000 1 mesiac–6  mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku
2 500
nezastavení vozidla pred prechodom pre chodcov v prípadoch, v ktorých je vodič povinný tak urobiť

(§ 22/1f) bod6)
3 2 500–5 000
 
1 mesiac–6  mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku
2 500
ohrozenie jiného vodiča pri prejíždění s vozidlom z jednoho jazdného pruhu do druhého

(§ 22/1l))
3 1 500 – 2 500 ------- 2 000
prekročenie povolených hodnôt stanovených zvláštnym právnym predpisom pri kontrolnom vážení vozidla podľa zvláštneho právneho predpisu

(§ 23/1k))
3 do 10 000 6 mesiacov – 1 rok ------
riadenie vozidla bezprostredne po požití alkoholu alebo v takej  dobe po požití alkoholu, po ktorú je vodič ešte pod jeho vplyvom, pri zistenom obsahu alkoholu v tele vodiča vo výške menšej alebo rovnej 0,3 ‰

(§ 22/1c))
3 10 000 – 20 000 6  mesiacov – 1 rok ------
nedovolená jazda po električkovom páse

(§ 22/1l)
2 1 500 – 2 500 ------- 2 000
porušení povinnosti byť za jazdy pripútaný bezpečnostným pásom alebo použiť ochrannú  prilbu

(§ 22/1l))
2 1 500 – 2 500 ------- 2000
porušení povinnosti použíť detskou autosedačku alebo bezpečnostný pás pri preprave detí podľa § 6

(§ 22/1l))
2 1 500 – 2 500 ------- 2 000
neoznačení prekážky premávke na pozemných komunikáciách, ktorú vodič spôsobil

(§ 22/1l))
2 1 500 – 2 500 ------- 2 000
porušení ustanovení o obmedzení jazdy niektorých vozidiel

(§ 22/1g))
2 2 500 – 5 000 1 mesiac–6  mesiacov
(ak sa dopustí 2x a viackrát v priebehu 1 roku)
2 500
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti stanovenej zákonom alebo dopravnej značkou o menej ako 20 km/h v obci alebo o menej ako 30 km/h mimo obec

(§ 22/1f) bod 4)
2 1 500 – 2 500 ----------- 1 000
nedovolené použitie diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá nemotorovým vozidlom alebo motorovým vozidlom, ktorého konštrukcia alebo technický stav neumožňuje dosiahnutie  rýchlosti najmenej 80 km/h

(§22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
neoprávnené použitie vyhradeného jazdného pruhu

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
porušenie ustanovení § 32 zákona o osvetlení vozidla

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
porušenie povinností vyplývajúcich zo značky „Obytná zóna“ alebo „Pešia zóna“

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
porušeníe povinností vyplývajúcích zo zákazovej alebo príkazovej značky (okrom vyššie uvedených prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti stanovenej dopravnou  značkou, porušenie zákazu predchádzanie stanoveného dopravnej značkou a zákazových značiek B 28 - zákaz zastavenia a B 29 - zákaz státia)

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
neoprávnené použitie zvláštneho výstražného svetla modrej farby, prípadne doplneného zvláštnym zvukovým výstražným znamením

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000
neoprávnené použitie zvláštneho výstražného svetla oranžovej farby

(§ 22/1l)
1 1 500 – 2 500 ------- 2 000

Posledná aktualizácia ( Sunday, 12 August 2007 )
 
< predch.   ďalší >
© 2005 - 2019 Mototuristický portál